โพสเมื่อ 20/01/2014 เวลา 2:06 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 15952

องค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2557

 


องค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2557

 

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ผู้รับผิดชอบการดำเนินการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลใน แผ่นพับองค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่ มีรายละเอียดดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 20%

PAT2 30%

 

พยาบาลศาสตร์

เดิม

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 30%

PAT2 20%

ใหม่

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 20%

PAT2 30%

 

ทันตแพทยศาสตร์

เดิม

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 30%

PAT2 20%

ใหม่

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 20%

PAT1 10%

PAT2 20%

 

เภสัชศาสตร์

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 10%

PAT2 40%

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 10%

PAT1 10%

PAT2 30%

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 10%

PAT1 20%

PAT2 20%

 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 15%

PAT2 15%

PAT3 20%

 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 10%

PAT4 40%

 

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 10%

PAT1 10%

PAT2 30%

 

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์

บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 30%

PAT1 20%

 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 50%

รูปแบบที่ 2

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 40%

PAT7 10%

 

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษ

รูปแบบที่ 1

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 20%

PAT5 30%

รูปแบบที่ 2

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 10%

PAT5 20%

PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1 วิชา) 20%

 

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 10%

PAT4 หรือ PAT6 40%

 

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 30%

PAT1 20%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 50%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

GPAX 20%

ONET 30%

GAT 30%

PAT7 20%

 

พี่โดมแนะน้อง

          >> องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 ที่เปลี่ยนไปจากแอดมิชชัน 2556 มี 2 กลุ่ม คือ ทันตแพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์

         >> อ่านดีๆพื้นฐานวิทยาศาสตร์ หรือ พื้นฐานศิลปศาสตร์ คือ ชื่อเรียกรูปแบบองค์ประกอบคะแนน ไม่ได้หมายถึงสายการเรียน

         >> GPAX ที่ใช้ในการคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ใช้ GPAX 6 ภาคเรียน

         >> ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

การคิดคะแนนแอดมิชชัน คลิกที่นี่

 

การคิดคะแนนแอดมิชชัน

 

P'Dome